Μηχανική Πετρελαίων
12/19/2018
Skip Navigation Links : Μηχανική Πετρελαίων : Διαλέξεις

Διαλέξεις

1η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:06 PM Εκκρεμεί Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων (ΚΕΦ. 1)
Ταμιευτήρες Υδρογονανθράκων (ΚΕΦ. 2)
2η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:07 PM Εκκρεμεί Χαρακτηριστικά Αποθήκευτρων Πετρωμάτων (ΚΕΦ. 3)
3η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:08 PM Εκκρεμεί Ιδιότητες Ρευστών του Ταμιευτήρα (ΚΕΦ. 4)
4η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:09 PM Εκκρεμεί Ογκομετρική Συμπεριφορά Μιγμάτων Υδρογονανθράκων (Ανάλυση PVT) (ΚΕΦ. 5)
5η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:09 PM Εκκρεμεί Αλληλεπίδραση Πετρώματος – Ρευστών στον Ταμιευτήρα (ΚΕΦ. 6)
6η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:10 PM Εκκρεμεί Εκτίμηση Επιτόπου & Απολήψιμων Αποθεμάτων (ΚΕΦ. 7)
7η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:12 PM Εκκρεμεί Ανάλυση Απόδοσης Ταμιευτήρα (ΚΕΦ. 8) / ΜΕΡΟΣ 1ο
8η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:12 PM Εκκρεμεί Ανάλυση Απόδοσης Ταμιευτήρα (ΚΕΦ. 8) / ΜΕΡΟΣ 2ο
9η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:13 PM Εκκρεμεί Δευτερογενής Παραγωγή Υδρογονανθράκων (ΚΕΦ. 9)
10η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:14 PM Εκκρεμεί Τριτογενής Παραγωγή Υδρογονανθράκων – Μέθοδοι Επαύξησης της Απόληψης Πετρελαίου (ΚΕΦ. 10)
11η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:16 PM Εκκρεμεί Παραγωγικότητα Γεωτρήσεων – Βελτιστοποίηση Υπεδαφικού Συστήματος Παραγωγής (ΚΕΦ. 11)
12η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:17 PM Εκκρεμεί Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγόμενων Υδρογονανθράκων (ΚΕΦ. 12)
13η εβδομάδα 3/26/2008 12:37:18 PM Εκκρεμεί Ανασκόπηση κρίσιμων σημείων της ύλης του μαθήματος