Χημεία Στερεάς Κατάστασης
12/19/2018
Skip Navigation Links : Χημεία Στερεάς Κατάστασης : Πρόγραμμα Διαλέξεων

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Εισαγωγική διάλεξη 4/1/2008 12:00:00 AM Έγινε Γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Περιγραφή και ανάλυση επιστημονικών εννοιών (δομή της ύλης, κβάντωση ενέργειας, δυναμική ενέργεια ατομικών συστημάτων).

Χημικοί δεσμοί στα στερεά Ι 4/1/2008 12:00:00 AM Έγινε Οι καταστάσεις της ύλης. Aπλή χημική ταξινόμηση στερεών. Δυνάμεις διασποράς.
Δεσμοί και θερμοδυναμική στερεών 3/27/2008 12:00:00 AM Έγινε Στοιχεία θερμοδυναμικής. Ενθαλπίες δεσμών. Ορισμοί ενεργειακών μεγεθών.
Θερμοδυναμική ιοντικών κρυστάλλων I 4/1/2008 12:00:00 AM Έγινε Ιοντικό μοντέλο. Πλεγματική ενέργεια ιοντικών κρυστάλλων. Κύκλος Born-Haber.
Θερμοδυναμική ιοντικών κρυστάλλων ΙΙ 4/3/2008 12:00:00 AM Έγινε Υπολογιστικές εφαρμογές - Ασκήσεις
Χημικοί δεσμοί στα στερεά ΙΙ 1/1/0001 12:00:00 AM Εκκρεμεί Η σύνθετη δεσμικότητα στα στερεά. Εισαγωγή στις ενεργειακές ζώνες. Χημική προσέγγιση και ενεργειακές ζώνες.
Kρυσταλλογραφία I 5/6/2008 12:00:00 AM Έγινε Κρύσταλλοι και συμμετρία. Συμμετρία σημείου, κρυσταλλικές τάξεις και κρυσταλλικά συστήματα. Εσωτερική δομή – Πλέγμα και μοναδιαία κυψελίδα. Τα χωροπλέγματα Bravais.
Κρυσταλλογραφία Ι (συνέχεια) 5/8/2008 12:00:00 AM Έγινε
Kρυσταλλογραφία ΙΙ 5/13/2008 12:00:00 AM Έγινε Εσωτερική δομή – Ομάδες συμμετρίας χώρου. Παράμετροι ατομικών θέσεων. Κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και επίπεδα.
Κρυσταλλική δομή 5/15/2008 12:00:00 AM Έγινε Περιεχόμενα κυψελίδων. Κρυσταλλογραφική πυκνότητα και πυκνότητα ατομικής στοίβαξης. Τυπικές μονάδες και βάσεις. Υπολογιστικές ασκήσεις.
Περιγραφή κρυσταλλικών δομών I 5/20/2008 12:00:00 AM Έγινε Δομές μέγιστης πυκνότητας. Συντακτικά πολύεδρα και κανόνες του Pauling.
Περιγραφή κρυσταλλικών δομών ΙΙ 5/27/2008 12:00:00 AM Έγινε Συνήθεις τύποι δομών. Ιοντικές δομές και θεωρία της συνδιάταξης.
Περιγραφή κρυσταλλικών δομών ΙΙΙ 6/3/2008 12:00:00 AM Έγινε Ασκήσεις
Φασματοσκοπία και περίθλαση ακτίνων Χ 6/5/2008 12:00:00 AM Έγινε Χαρακτηρισμός στερεών. Παραγωγή και εκπομπή ακτίνων Χ. Αλληλεπίδραση ακτίνων Χ και ύλης. Φασματοσκοπία και περίθλαση ακτίνων Χ στη στερεά κατάσταση.
Κρυσταλλικές ατέλειες Ι 1/1/0001 12:00:00 AM Εκκρεμεί Σημειακές και επεκτεταμένες ατέλειες δομής. Αταξίες σε στοιχειομετρικούς κρυστάλλους.
Κρυσταλλικές ατέλειες ΙΙ 1/1/0001 12:00:00 AM Εκκρεμεί Θερμοδυναμική ενδογενών σημειακών αταξιών.
Κρυσταλλικές φάσεις και (μη) στοιχειομετρία 3/27/2008 4:22:47 PM Εκκρεμεί Βασικοί ορισμοί. Χημικές προσμίξεις και (μη) στοιχειομετρία. Στερεά διαλύματα.
Πλεγματική διάχυση 3/27/2008 4:22:47 PM Εκκρεμεί Διάχυση στα μέταλλα και στα ιοντικά στερεά. Ιοντική αγωγιμότητα. Στερεοί ηλεκτρολύτες.
Διάχυση στα κρυσταλλικά στερεά 3/27/2008 4:22:48 PM Εκκρεμεί Φαινομενολογική περιγραφή – Νόμοι του Fick. Μικροσκοπική περιγραφή – Μηχανισμοί ατομικής διάχυσης.
Εισαγωγή στην φυσική και χημική ισορροπία φάσεων 3/27/2008 4:22:48 PM Εκκρεμεί Θερμοδυναμική και χημικό δυναμικό. Έννοιες και σχέσεις ισορροπίας. Γενικοί τύποι μετασχηματισμών δομής στερεών.
Κρυσταλλική ανάπτυξη 3/27/2008 4:22:48 PM Εκκρεμεί Πυρηνογένεση και κρυσταλλική ανάπτυξη. Κινητική των μετασχηματισμών φάσης. Ειδικά θέματα.
Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων Ι 1/1/0001 12:00:00 AM Εκκρεμεί Κανόνας των φάσεων του Gibbs. Συστήματα ενός και δύο συστατικών.
Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων ΙΙ 3/27/2008 4:22:49 PM Εκκρεμεί Παραδείγματα-Εφαρμογές.
Χημικές αντιδράσεις στη στερεά κατάσταση 3/27/2008 4:22:49 PM Εκκρεμεί Τάξεις αντιδράσεων: αντιδράσεις χημικής αλλοίωσης (αμαύρωσης), αντιδράσεις αποσύνθεσης. Απλό μοντέλο διάχυσης στις αντιδράσεις στερεού-στερεού. Εφαρμογή: η φωτογραφική διεργασία.
Παρασκευή και σύνθεση στερεών Ι 3/27/2008 4:22:50 PM Εκκρεμεί Παρασκευή κρυστάλλων από την αέρια φάση και από τη φάση τήγματος.
Εφαρμογές και παραδείγματα
Παρασκευή και σύνθεση στερεών ΙΙ 3/27/2008 4:22:50 PM Εκκρεμεί Μέθοδοι σύνθεσης υψηλών θερμοκρασιών (κεραμικές μέθοδοι). Μέθοδοι πρόδρομων ουσιών εκκίνησης. Κρυστάλλωση από διαλύματα - Υδροθερμικές μέθοδοι. Ημιαγωγοί και τεχνολογίες παρασκευής.
Ειδικά θέματα 3/27/2008 4:22:50 PM Εκκρεμεί Θερμικές ιδιότητες και στατιστικές σωματιδίων στα στερεά.
Στερεά ελαττωμένων διαστάσεων (Χαμηλοδιάστατα στερεά).
Νανοτεχνολογία.
Υπεραγωγοί.