Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
12/18/2018
Skip Navigation Links : Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο : Αναλυτικά Στοιχεία (Περιγραφή Ύλης σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της ΣΗΜΜΥ)

Αναλυτικά Στοιχεία (Περιγραφή Ύλης σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της ΣΗΜΜΥ)

Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ). Περιγραφή ΣΑΕ με διαφορικές και αναδρομικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, κρουστική απόκριση και εξισώσεις κατάστασης σε συνεχή και διακριτό χρόνο. Ανάδραση, Ευαισθησία. Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου. Σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση. Αποκοπή διαταραχών. Ορισμοί ευστάθειας. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας: Routh, Hurwitz και συνεχών κλασμάτων. Κριτήριo ευστάθειας Nyquist. Γεωμετρικός τόπος ριζών. Διαγράμματα Bode και Nichols. Μελέτη συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Ελεγξιμότητα και Παρατηρησιμότητα. Κανονικές μορφές. Μεθοδος Lyapunov. Παραδείγματα σχεδίασης συστημάτων έλεγχου. Χρήση Matlab. Πρακτικές εφαρμογές.


Historical review. Description of Control Systems with differential and recursion equations, transfer functions, impulse responses, state equations, for continuous and discrete time. Feedback, Sensitivity Steady State Errors, Disturbance Rejection. Definitions of Stability. Algebraic stability criteria: Routh, Hurtwitz, Continuous Fractions. Nyquist criterion. Root locus. Bode and Nichols diagrams. State space: Controllability and Observability, Canonical forms. Lyapunov stability. Examples of control design. Use of Matlab. Applications.