Ναυπηγική Τεχνολογία
12/19/2018
Skip Navigation Links : Ναυπηγική Τεχνολογία : Γενικά Στοιχεία

Γενικά Στοιχεία

Εισαγωγή. Ναυπηγικά Υλικά (γενικά στοιχεία, πώς εφαρμόζονται στη θαλάσσια τεχνολογία και ναυτική μηχανολογία, κριτήρια επιλογής, φθορά). Στοιχεία συγκολλήσεων (μέθοδοι συγκόλλησης, σφάλματα συγκολλήσεων, μέθοδοι μη καταστρεπτικού ελέγχου συγκολλήσεων, υπολογισμός συγκολλήσεων). Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής Ναυπηγείου (στάδια ανέγερσης πλοίου, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, σύστημα ποιοτικής διασφάλισης ναυπηγείου, μέθοδος κρίσιμης διαδρομής). Ψαθυρή Θραύση (φαινομενολογία, γραμμική ελαστική θραυστομηχανική). Θραύση από Κόπωση (φαινομενολογία, πολυκυκλική και ολιγοκυκλική κόπωση, συνδυασμός φορτίων, έναρξη και μετάδοση ρωγμής, καμπύλες σχεδιασμού). Σχάση κατά Φυλλώσεις (φαινομενολογία, μηχανισμός δημιουργίας, μέθοδοι αποφυγής).

Γενικά Στοιχεία

Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων

Δευτέρα 8:45-10:30, κτ. Δ, Αίθουσα 1.16
Τετάρτη 15:15-16:00, κτ. Δ, Αίθουσα 1.16
Πέμπτη 8:45-10:30, κτ. Δ, Αίθουσα 1.15

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 09, 2005
Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά:
- 47.5% για κάθε γραπτή εξέταση
- 5% για τις λογιστικές ασκήσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 09, 2005
Εξετάσεις

Προβλέπεται να γίνουν δύο υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις, μία στο μέσο του εξαμήνου και μία κατά τη διάρκεια της κανονικής εξεταστικής περιόδου. Κάθε εξέταση θα καλύπτει την αντίστοιχη διδαχθείσα ύλη.

Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το Μέρος Α, το οποίο καλύπτει θεωρητικές ερωτήσεις, διεξάγεται με κλειστές σημειώσεις και προσμετράται κατά 60% στον βαθμό της εξέτασης. Το Μέρος Β, το οποίο καλύπτει λογιστικές ασκήσεις, διεξάγεται με ανοικτές σημειώσεις και προσμετράται κατά 40% στον βαθμό της εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να προσμετρηθεί ο βαθμός οποιασδήποτε από τις δύο γραπτές εξετάσεις στον τελικό βαθμό του μαθήματος, θα πρέπει ο σπουδαστής να έχει λάβει τουλάχιστον το 30% του άριστα κάθε ενός από τα δύο μέρη της.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 05, 2008
Εργαστήρια

Προβλέπεται η διενέργεια δύο εργαστηριακών ασκήσεων. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση για τους σπουδαστές παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα και έχουν ήδη παρακολουθήσει τις δύο αυτές εργαστηριακές ασκήσεις.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 09, 2005
Λογιστικές Ασκήσεις

Προβλέπεται η διενέργεια τριών σειρών λογιστικών ασκήσεων, των οποίων η παράδοση είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική η παράδοση μόνον για τους σπουδαστές του προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08 που οφείλουν το μάθημα και έχουν ήδη παραδώσει τις λογιστικές ασκήσεις, εκτός εάν επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 05, 2008