Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
12/13/2018

Βιβλιογραφία

Δίνονται επιλεγμένοι τίτλοι εκπαιδευτικών βιβλίων, μονογραφιών και δημοσιεύσεων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Brekhovkikh, L.M., Lysanov, Yu.,, Fundamendals of ocean acoustics, Springer-Verlag, 1982

Clay, C.S., Medwin, H, Acoustics: An introduction to its physical principles and applications, Wiley-Interscience, 1997
Dingemans, M.W., Water wave propagation over uneven bottoms, World Scientific, 1996, Advanced Series in Ocean Engineering, Vol. 13.
Etter, P.C.,, Underwater acoustic modeling, Elsevier, 1991
Jensen, F.B., Kuperman, W.A., Porter, M.B., Schmidt, H.,, Computational ocean acoustics, AIP Series in Modern Acoustics and Signal Processing, 1994
Le Blond, P.H., Mysak, L.A., Waves in the ocean, Elsevier Oceanography Series, 1978
Massel, S.R, Hydrodynamics of coastal zones, Elsevier Oceanography Series., 1989
Phillips, O.M., The dynamics of the upper ocean, Cambridge University Press, 1977

Urick, R.J., Principles of underwater sound, Mc Graw Hill, 1983

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, July 11, 2008

Βιβλιογραφία  (υποσελίδες)

Βιβλιογραφία Σχολιασμένη Βιβλιογραφία