Ηλεκτρονικά Υλικά
12/19/2018
Skip Navigation Links : Ηλεκτρονικά Υλικά : Αναλυτικές Πληροφορίες

Αναλυτικές Πληροφορίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ημιαγώγιμων υλικών και ο συσχετισμός με τις εφαρμογές τους και οι αρχές λειτουργίας των στοιχειωδών ηλεκτρικών διατάξεων...

Αναλυτικές Πληροφορίες  (υποσελίδες)

Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των ημιαγώγιμων υλικών , ο συσχετισμός με τις εφαρμογές τους και οι αρχές λειτουργίας των στοιχειωδών ηλεκτρoνικών και μικροηλεκτρονικών διατάξεων.
Περιεχόμενα του μαθήματος I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Κυματική φύση των ηλεκτρονίων. Θεμελίωση της εξίσωσης Schroedinger. Σωματίδιο σε κβαντικό κουτί. Το άτομο του υδρογόνου. Το φαινόμενο σήραγγας. II. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ. Ποιοτική περιγραφή σχηματισμού ζωνών. Κύματα Bloch - ενεργειακές στάθμες. Ενεργός μάζα - πυκνότητα καταστάσεων. Ενδογενείς ημιαγωγοί. Ημιαγωγοί προσμίξεων. Τροποποίηση ενεργειακού χάσματος ημιαγωγών - εφαρμογές. IΙΙ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου - ευκινησία φορέων - ταχύτητα ολίσθησης. Ηλεκτρική αντίσταση. Διάχυση φορέων. Επανασύνδεση και έγχυση φορέων μειονότητας. Οπτική απορρόφηση. Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο - θερμοζεύγος. Εξίσωση συνέχειας - εφαρμογές. ΙV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Επαφές μετάλλου - ημιαγωγού. Επαφή p-n. Διπολικό transistor. Δομή MOS. Transistor - MOSFET. V. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. Ανάπτυξη κρυστάλλου. Οξείδωση. Λιθογραφία. Εγχάραξη. Εισαγωγή προσμίξεων. Εναπόθεση λεπτών υμενίων. Ολοκληρωμένες αντιστάσεις και πυκνωτές. Εφαρμογες
Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιλαμβάνουν πειραματικές μετρήσεις που γίνονται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υλικών και Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων, πάνω σε θέματα επιλεγμένα από τη διδασκόμενη ύλη, καθώς επίσης και έκθεση που συντάσσεται στο σπίτι από τους φοιτητές και παραδίδεται και αυτή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά την εκτέλση της εργαστηριακής άσκησης διενεργείται 5λεπτο τεστ πολλαπλής επιλογής με βαρύτητα