Ευστάθεια Πορείας και Ελικτικότητα Πλοίου
12/17/2018

Γενικά Στοιχεία

Εισαγωγή στις ελικτικές ικανότητες πλοίων. Εξισώσεις κίνησης. Υδροδυναμικές παράγωγοι. Μελέτη και ευστάθεια της κίνησης στο οριζόντιο επίπεδο. Εξίσωση Nomoto. Δοκιμές πηδαλιουχίας. Απαιτήσεις διεθνών κανονισμών. Πειραματική εκτίμηση των συντελεστών Κ και Τ της εξίσωσης Nomoto. Προσομοίωση των ελικτικών ικανοτήτων πλοίων στον Η/Υ. Εργαστηριακή άσκηση εκτέλεσης ελιγμών σε λιμάνι με τη βοήθεια ρυμουλκών και πρωραίων εγκαρσίων ελίκων.

Η έννοια της ελεγξιμότητας των πλοίων. Ιδιαίτερες απαιτήσεις ελικτικών χαρακτηριστικών και δυναμικής ευστάθειας ανά τύπο πλοίου. Βασικά χαρακτηριστικά κυρίων ελιγμών. Ανάπτυξη εγκάρσιας κλίσης στη διάρκεια στροφής. Δυναμική αστάθεια λόγω μη γραμμικής συμπεριφοράς. Το επιστημονικό υπόβαθρο των διεθνών προτύπων ελικτικής συμπεριφοράς. Σχεδίαση και λειτουργία για δυναμική ευστάθεια και ελικτικότητα. Επίδραση της μορφής της γάστρας στην ελικτικότητα. Συνήθεις και μη συμβατικοί τύποι πηδαλίου. Διατήρηση πορείας με ενεργητική πηδαλιούχηση. Δυναμική ευστάθεια και ελικτικότητα σε περιορισμένα νερά. Ελεγχος πορείας πλοίων σε κύματα και ανέμους. Ανάλυση στροφής σε χαμηλή ταχύτητα με πρωραίους ωθητήρες.