Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο για ΝΜΜ
12/19/2018

Βαθμολογίες

Η τελική βαθμολογία προκύπτει :

α) 10 από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων
β) 10% από το βαθμό του υπολογιστικού θέματος (15% εάν γίνει στο PSCAD)
γ) 80από το βαθμό του γραπτού (75% εάν γίνει to θέμα (β) στο PSCAD)