Ανόργανη Χημεία
6/23/2018
Skip Navigation Links : Ανόργανη Χημεία : Διαλέξεις Θεωρίας

Διαλέξεις Θεωρίας

1η: Η σωματιδιακή αντίληψη για την ατομική δόμηση 10/26/2006 12:00:00 AM Έγινε Ατομικό πρότυπο Thomson –το μοντέλο του «σταφιδόψωμου». Ατομικό πρότυπο Rutherford – το ασταθές πλανητικό μοντέλο. Ατομικό πρότυπο Bohr- το σταθερό πλανητικό μοντέλο. Ατομικό πρότυπο Sommerfeld- το πλανητικό μοντέλο με τις ελλείψεις. Οι μαθηματικοί υπολογισμοί του Bohr.
2η: Η κυματοσωματιδιακή αντίληψη για την ατομική δόμηση 11/2/2006 12:00:00 AM Εκκρεμεί Η κβαντική θεωρία. Η κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie. Η αρχή της αβεβαιότητας (ή απροσδιοριστίας) του Heisenberg. Ηλεκτρονική μικροσκοπία. Η κυματική εξίσωση του Schrodinger. Ατομικά τροχιακά. Οι κβαντικοί αριθμοί.
3η: Σχηματική παράσταση ατομικών τροχιακών 11/9/2006 12:00:00 AM Εκκρεμεί Ακτινικές και γωνιακές συναρτήσεις πιθανότητας και γραφικές παραστάσεις κατανομής πιθανότητας και απλοί τρόποι απεικόνισης ατομικών τροχιακών. Πολυηλεκτρονιακά άτομα και κανόνες ηλεκτρονιακής δόμησης. (αρχή ελάχιστης ενέργειας, απαγορευτική αρχή του Pauli, κανόνας του Hund). Κανόνες Slater.
4η: Περιοδικό Σύστημα 11/23/2006 12:00:00 AM Εκκρεμεί Δομή του περιοδικού πίνακα σε συσχετισμό με την ηλεκτρονιακή δόμηση. Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους. Ατομική ακτίνα. Ενέργεια ιοντισμού. Ενθαλπία δέσμευσης ηλεκτρονίου -ηλεκτρονιοσυγγένεια. Ηλεκτραρνητικότητα.
5η: Ιοντικός Δεσμός 3/26/2008 12:33:55 PM Εκκρεμεί Ηλεκτρονιακή θεωρία του σθένους (θεωρία Kossel) και σύγχρονες αντιλήψεις. Ιοντικές ακτίνες. Γεωμετρία κρυσταλλικών πλεγμάτων. Πολωσιμότητα ιοντικού δεμού.
6η: Σωματιδιακή Θεώρηση του Ομοιοπολικού Δεσμού 3/26/2008 12:33:56 PM Εκκρεμεί Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis. Αποκλίσεις από τον κανόνα της οκτάδας. Τυπικό φορτίο. Συντονισμός ή μεσομέρεια. Αριθμός οξείδωσης. Μήκος και ισχύς δεσμού. Γεωμετρία μορίων – θεωρία VSEPR. Γεωμετρία και πολικότητα μορίων. Ισοηλεκτρονιακά μόρια. Μαγνητικές ιδιότητες μορίων.
7η: Κβαντομηχανική αντίληψη ομοιπολικού δεσμού 3/26/2008 12:33:56 PM Εκκρεμεί Θεωρία Δεσμούς Σθένους. Υβριδισμός. Γεωμετρία μορίων. Ερμηνεία μοριακής δομής κορεσμένων και ακόρεστων οργανικών ενώσεων με τη βοήθεια του υβριδισμού.
8η: Θεωρία Μοριακών Τροχιακών (ΜΟ) 3/26/2008 12:33:57 PM Εκκρεμεί Εφαρμογή της θεωρίας των Μ.Ο. στα ομοιοπυρηνικά διατομικά μόρια (ή ιόντα). Μ.Ο. για ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια (ή ιόντα). Πολικοί δεσμοί. Πολυατομικά μόρια – προσέγγιση LGO.
9η: Κρυσταλλική δομή και δεσμός μετάλλων 3/26/2008 12:33:57 PM Εκκρεμεί Μεταλλικός δεσμός και θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων. Μεταλλικός χαρακτήρας και θεωρία ελεύθερων ηλεκτρονίων. Κβαντομηχανική ερμηνεία του μεταλλικού δεσμού-θεωρία ζωνών.
10η: Διαμοριακές Δυνάμεις 3/26/2008 12:33:57 PM Εκκρεμεί Πραγματικά αέρια και διαμοριακές δυνάμεις-εξίσωση van der Waals. Ιδιότητες υγρών (ιξώδες, επιφανειακή τάση, συμπιεστότητα, δάχυση, διαβροχή, τάση ατμών) και διαμοριακές δυνάμεις. Διαγράμματα φάσεων. Κρυσταλλικά στερεά (ιοντικοί, μεταλλικοί, μοριακοί και ατομικοί κρύσταλλοι).
11η: Πυρηνική Δόμηση 3/26/2008 12:33:58 PM Εκκρεμεί Περιγραφή του πυρήνα. Ραδιενέργεια. Ρυθμός διάσπασης – ημιζωή. Σταθερότητα των πυρήνων. Φυσική ραδιενέργεια-ραδιενεργές σειρές. Οι πυρηνικές αντιδράσεις. Πυρηνική σχάση. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Πυρηνική σύντηξη. Εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων. Επιπτώσεις ραδι-ενέργειας στον άνθρωπο και κυριότερες πηγές ραδιενέργειας.
12η: Ειδικό Μέρος Ανόργανης Χημείας 3/26/2008 12:33:58 PM Εκκρεμεί Το υδρογόνο (παρασκευές, χημεία του υδρογόνου, χρήσεις). Η ομάδα των αλκαλίων (παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, ενώσεις των αλκαλίων, τα αλκάλια και ο άνθρωπος). Η ομάδα των αλκαλικών γαιών (παραγωγή, χημική συμπεριφορά και χρήσεις των στοιχείων και των ενώσεων τους). Η ομάδα του βορίου (παραγωγή, χημεία και χρήσεις βορίου, αργιλίου και ενώσεων τους). Άργιλος και κεραμικά προϊόντα. Η οικογένεια του άνθρακα (παραγωγή, χημεία και χρήσεις του άνθρακα, πυριτίου, γερμανίου, κασσιτέρου και μολύβδου και ανοργάνων ενώσεων τους).