Ευστάθεια Διατοιχισμού Πλοίου και Υπόβαθρο Κανονισμών
12/17/2018

Εργαστηριακή άσκηση

Περιγραφή και σκοπός

Στην εργαστηριακή άσκηση θα μελετηθεί ο ελεύθερος διατοιχισμός και ο διατοιχισμός υπό την επίδραση κάθετων στο διαμήκη άξονα του πλοίου κανονικών κυματισμών για διάφορες συχνότητες και ύψη κύματος.

Με τη χρήση γυροπυξίδας θα μετρηθούν οι χρονικές ιστορίες της γωνίας διατοιχισμού και στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων για τον υπολογισμό μεγεθών όπως η ιδιοπερίοδος διατοιχισμού και ο γραμμικός συντελεστής απόσβεσης αλλά και χρήσιμων διαγραμμάτων όπως αυτό της μεταβατικής «ανατροπής».

Αρχικά το υπό εξέταση μοντέλο θα ζυγιστεί και θα προστεθούν βάρη ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό εκτόπισμα μελέτης. Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί η γυροπυξίδα και θα γίνει ερματισμός ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάποια μόνιμη κλίση, με παρατήρηση επίσης και των βυθισμάτων που έχουν χαραχθεί στην γάστρα και αντιστοιχούν στο εκτόπισμα μελέτης. Σε περίπτωση που χρειάζεται διόρθωση για την κλίση θα μετακινηθεί εσωτερικά ένα βάρος. Τέλος, εκτελώντας ένα πείραμα ευστάθειας θα υπολογιστεί το μετακεντρικό ύψος που αντιστοιχεί στην τελική κατανομή βαρών.

Διδάσκων: Κ. Σπύρου
Συνεργάτες: Ν. Θεμελής, Ι. Τίγκας.
Προσωπικό Εργαστηρίου: I. Τραχανάς, Φ. Κασάπης, Δ. Συνετός.

Εργαστηριακή άσκηση  (υποσελίδες)