Γεωδαισία Ι - Εισαγωγή στην Γεωδαισία
12/17/2018
Skip Navigation Links : Γεωδαισία Ι - Εισαγωγή στην Γεωδαισία : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή - Ιστορικά _ Ορισμός. Γη - Δομή και βασικές κινήσεις. Σχήμα και μέγεθος της γης. Επιφάνειες αναφοράς, Γεωειδές, ελλειψοειδές εκ περιστροφής - σφαίρα - επίπεδο. Βασικοί ορισμοί - μονάδες. Μετρήσεις (μηκών , γωνιών, υψομετρικών διαφορών). Μέθοδοι αποτύπωσης. Μέση τιμή - μεταβλητότητα μετρημένων μεγεθών. Συστήματα συντεταγμένων - συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Γεωδαιτικοί υπολογισμοί στο επίπεδο - βασικά προβλήματα - εμβαδά - μετασχηματισμοί - συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο. Γεωμετρία της σφαίρας. Υπολογισμοί στην επιφάνεια της γης.