Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου
1/18/2019

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου

Κωδικός Μαθήματος8.1.10.7
Σύντομος τίτλοςΜελέτη Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2009-2010
ΊδρυμαΕΜΠ
ΣχολήΝαυπηγών Μηχανικών
ΤομέαςΜελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
Είδος Μαθήματοςυποχρεωτικό
Εξάμηνο7
ΔιδάσκοντεςΑ. Παπανικολάου, Κ. Αναστασόπουλος
E-mail επικοινωνίαςpapa@deslab.ntua.gr
Περιγραφή ΜαθήματοςΕισαγωγή. Βασική Βιβλιογραφία.
Προμελέτη Πλοίου. Γενικά περί Μελέτης Πλοίου: στόχοι προμελέτης πλοίου, απαιτήσεις πλοιοκτήτη - προδιαγραφές σχεδίασης, μέθοδοι προμελέτης πλοίου, φάσεις μελέτης πλοίου. Μεθοδολογίες προκαταρκτικής επιλογής κυρίων διαστάσεων και λοιπών στοιχείων: προεκτίμηση εκτοπίσματος, προκαταρκτική επιλογή κυρίων διαστάσεων και συντελεστών μορφής, προεκτίμηση ισχύος πρόωσης, προϋπολογισμοί ομάδων βαρών πλοίου, βελτιωμένες μέθοδοι υπολογισμού εκτοπίσματος και ομάδων βαρών (μέθοδος συσχετισμού ομοίων πλοίων - μέθοδος Normand - εξίσωση εκτοπίσματος).
Έλεγχος εκτοπίσματος. Έλεγχος χωρητικότητας κυτών - κανονισμοί καταμέτρησης πλοίων. Έλεγχος κανονισμών Γραμμής Φόρτωσης - Ύψος Εξάλων. Έλεγχος ευστάθειας και διαγωγής: βασικοί κανόνες, κανονισμοί ασφαλείας SOLAS, κανονισμοί μεταφοράς σιτηρών. Κινητήριος εγκατάσταση και προωστήρια μέσα. Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους κατασκευής.

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος  
Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών 1. Εφαρμογή Κανονισμού Γραμμής Φόρτωσης 2. Εφαρμογή Κανονισμών Ευστάθειας SOLAS 3. Εφαρμογή Κανονισμών Καταμέτρησης 4. Παραδείγματα Μεθοδολογίας Προμελέτης Πλοίου
Εκπαιδευτικό Υλικό - Βιβλιογραφία [1] ITTC Symbols and Terminology List, Version 2008, International Towing Tank Conference, http://ittc.sname.org. [2] Buxton, I. L., Engineering Economics and Ship Design, BSRA Report, 2nd edition 1976. [3] Brix, J., Manoeuvring Technical Manual, Seehafen Verlag, Hamburg, 1992. [4] Comstock, D. P. (ed), Principles of Naval Architecture, (αγγλ.), SNAME Publ., New York, 1967, Ανανεωμένη Έκδοση: Lewis, E. V. (ed), Vol. I –III, SNAME Publ., 1988. [5] D' Arcangelo, Α.Μ., (ed), Ship Design and Construction, (αγγλ.), SΝΑΜΕ Publ., New York, 1969, Ανανεωμένη Έκδοση: Lamb, T., SNAME Publ., 2003. [6] Dudszus, Α., Danckwardt, Ε., Schiffstechnik - Einführung and Grundbegriffe, (γερμ.), VEB Verlag Technik Berlin, 1982. [7] Friis, A. M., Andersen, P., Jensen, J. J., Ship Design (Part I and II), Section of Maritime Engineering, Dep. οf Mechanical Engineering, Tech. Univ. of Denmark, ISBN 87-89502-56-6, 2002. [8] GL Ed. Board, Rules and Guidelines: I – Ship Technology, Part 0 – Classification and Surveys, Part 1 – Seagoing Vessels, IACS Common Structural Rules and Complementary Rules of Germanischer Lloyd, Information on Recent IMO Legislation , Publ. Germanischer Lloyd, Hamburg, 2009 (http://gl-group.com). [9] Henschke, W., Schiffbautechnisches Handbuch, (γερμ.), Vol. ΙΙ, VEB Verlag Technik, Berlin, 1964. [10] Linde, Η., Entwerfen vοn Schiffen, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (γερμ.), Techn. Univ. Berlin, 1986. [11] Papanikolaou, Α., Buoyancy and Stability - Floating and Underwater Vehicles, (αγγλ.), Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Look Lab. Rep. Νο 52, Univ. of Hawaii, 1982. [12] Papanikolaou, A., Entwurf und Sicherheit von Ro-Ro Fähren, (γερμ.), Handbuch der Werften, Band XXVI, 2002, Design and Safety of Ro – Ro Passenger Ships (αγγλ.), Lecture Notes, Postgraduate School, ASIA LINK Programme, 2004. [13] Papanikolaou, A., Developments and Potential of Advanced Marine Vehicles Concepts, (αγγλ.), Bulletin of the KANSAI Society of Naval Architects, No. 55, pp. 50-54, 2002. [14] Papanikolaou, A. (ed), Risk-based Ship Design, Methods, Tools and Applications, SPRINGER Publ., Berlin-Heidelberg, 2009, ISBN 978-3-540-89042-3. [15] Rawson, K, J., Tupper, E. C., Basic Ship Theory, Vol. I & II, Longman Scientific & Technical, 4th edition, 1994. Ελληνική Έκδοση: Παπανικολάου, Α. (Επιστ. Επιμέλεια), Βασική Θεωρία Πλοίου, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2002. [16] Schneekluth, H., Bertram, V., Ship Design for Efficiency and Economy, Butterworth-Heinemann, 2nd edition 1998. [17] Schneekluth, Η., Entwerfen vοn Schiffen, (γερμ.), 3.Αufl. , Koehler Verl., Herford, 1985. [18] Strohbusch, Ε., Entwerfen vοn Schiffen Ι-IV, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (γερμ.), Techn. Univ. Berlin, 1971. [19] Taggart, R. (ed), Ship Design and Construction, (αγγλ.), SNAME Publ., New York, 1980. [20] Traung, J.O., (ed), Fishing Boats of the World: 3, (αγγλ.), Fishing News Books Ltd., Surrey, 1978. [21] Völker, Η., Entwerfen vοn Schiffen, (γερμ.), Handbuch der Werften, Vol. ΧIΙ, HANSA Verl., Hamburg, 1974. [22] Watson, D.G.M., Gilfillan, A.W., Some Ship Design Methods, Trans. RINA, l976, pp. 279 - 324. [23] Αντωνίου, Α., Μελέτη Πλοίου (2η έκδοση), Εκδόσεις Σελλού¬ντος, Αθήνα, 1984, [24] Αντωνίου, Α., Πέρρας, Π., Μελέτη του Πλοίου (Ειδικά Κεφάλαια), 2η έκδ., Εκδόσεις "Φοίβος", Αθήνα, 1984. [25] Ιωαννίδης, Ι., Ναυτικές Μηχανές (4η έκδοση), Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, Αθήνα, 2009. [26] Καλοκαιρινός, Ε., Μαυροειδής, Θ., Ράδου, Γ., Ζαχαρίου, Ζ., Παλινδρομική ανάλυση στοιχείων μελέτης φορτηγών πλοίων, Διπλ. Εργασίες, Τμή¬μα Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κων, Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου, ΕΜΠ, 2000-2005. [27] Καρυαμπάς Ηλίας, Μεθοδολογία Μελέτης Εμπορικών Πλοίων με Η/Υ για την Κατάρτιση Προσφοράς από Ελληνικά Ναυπηγεία, Διδ. Διατριβή, Σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κων, ΕΜΠ, 1996. [28] Λουκάκης, Θ., Πέρρας, Π., Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου, Εκδόσεις Σελλούντος, Αθήνα, 1982. [29] Πολίτης, Γ., Λαμπρινίδης, Γ., Η Υδροδυναμική της Πρόωσης του Πλοίου, Εκδόσεις ΑΣΤΕΡΟΣ, Αθήνα, 1993. [30] Μπουλουγούρης, Ε., Βέλτιστη Σχεδίαση Πλοίων με Κριτήριο την Επιβιωσιμότητα κατόπιν Βλάβης με Έμφαση στα Ε/Γ-Ο/Γ και Πολεμικά Πλοία, Διδ. Διατριβή, Σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών, ΕΜΠ, 2003. [31] Παπανικολάου, Α., Ζαραφωνίτης, Γ., Εφαρμογές Η/Υ στη Μελέτη Πλοίου, Σεμινάριο ΤΕΕ-ΣΔΝΕ, ΕΜΠ, Αθήνα, 1987/88. [32] Παπανικολάου, Α., Μελέτη Πλοίου, Β΄ τόμος: Εγχειρίδιο Μελέτης, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, Αθήνα 1988. [33] Παπανικολάου, Α., Αναστασόπουλος, Κ., Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι (Μεθοδολογία Προμελέτης) – Συλλογή Βοηθημάτων, 2η ανανεωμένη έκδοση, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002. [34] Παπανικολάου, Α., Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ – Στοιχεία Αναλυτικής Σχεδίασης, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2003. [35] Φραγκούλης, Β., Τεχνική του Πλοίου - Ναυπηγεία, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Β. Φραγκούλης, Αθήνα, 1966. Παρατηρήσεις: 1. Η ανωτέρω βιβλιογραφία είναι η κυρίως χρησιμοποιηθείσα για την συγγραφή του παρόντος βιβλίου. 2. Ενδεικτικές πηγές με πληρέστερες αναφορές στη βιβλιογραφία Μελέτης Πλοίου είναι οι εξής: Lewis, E., V.[4], Lamp, T. [5], Παπανικολάου, Α. [12], Rawson, K, J., Tupper, E. C. [15], Schneekluth, H., Bertram, V. [16], Schneekluth, Η. [17], Taggart, R. [19]. 3. Χρήσιμα ναυπηγικά περιοδικά, σειρές βιβλίων-επετηρίδες, πρακτικά συνεδρίων και βάσεις δεδομένων: I) Ναυπηγικά Περιοδικά: (1) Schiff und Hafen (Schiffahrtsverlag-Verlag HANSA, Hamburg) (2) HANSA (Schiffahrtsverlag-Verlag HANSA, Hamburg) (3) Ship & Werf (Netherlands) (4) Marine Technology (SNAME Publ. New York) (5) The Naval Architect (RINA Publ., London) (6) Ship & Boat International (RINA Publ., London) (7) Bulletin of the KANSAI Society of Naval Architects (Osaka) II) Σειρές Βιβλίων & Επετηρίδες-Πρακτικά Συνεδρίων: (1) Handbuch der Werften (Schiffahrtsverlag-Verlag HANSA, Hamburg) (2) JANE’s Catalogues (Jane’s Information Group Ltd, Surrey) (a) High-Speed Marine Craft (b) Merchant Ships (c) Fighting Ships (3) Proceedings of the International Marine Design Conference (IMDC, http://www.imdc.cc) (a) State of the Art Report on Design Methodology by Andrews, D (ed.), IMDC09, Trondheim (b) State of the Art Report on Design for X by Papanikolaou, A., IMDC09, Trondheim. (4) Transactions of the Society of Naval Architects & Marine Engineers (SNAME, New York) (5) Transactions of the Royal Institution of Naval Architects (RINA, London) (6) Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG, Hamburg) III) Βάσεις Τεχνικών Δεδομένων Πλοίων: (1) Lloyd’s Register – Fairplay (all types of ships) (2) NTUA-SDL Ro-Ro and Passenger Ferry Database (3) NTUA-SDL Fast Marine Vehicles Database IV) Χρήσιμες Ιστοσελίδες (1) www.naval.ntua.gr (2) www.naval.ntua.gr/sdl (3) www.mek.dtu.dk (4) www.imo.org (5) www.man.com (6) www.sname.org (7) www.navalengineers.org (8) www.iacs.org.uk [9] www.gl-group.org [10] www.eagle.org [11] www.dnv.com [12] www.lr.org [13] www.imdc.cc
Σύνδεσμοι 1) www.naval.ntua.gr (2) www.naval.ntua.gr/sdl (3) www.mek.dtu.dk (4) www.imo.org (5) www.man.com (6) www.sname.org (7) www.navalengineers.org (8) www.iacs.org.uk [9] www.gl-group.org [10] www.eagle.org [11] www.dnv.com [12] www.lr.org [13] www.imdc.cc
Επικοινωνία papa@deslab.ntua.gr
Ανακοινώσεις