Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου
7/17/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό - Βιβλιογραφία

[1] ITTC Symbols and Terminology List, Version 2008, International Towing Tank Conference, http://ittc.sname.org.
[2] Buxton, I. L., Engineering Economics and Ship Design, BSRA Report, 2nd edition 1976.
[3] Brix, J., Manoeuvring Technical Manual, Seehafen Verlag, Hamburg, 1992.
[4] Comstock, D. P. (ed), Principles of Naval Architecture, (αγγλ.), SNAME Publ., New York, 1967, Ανανεωμένη Έκδοση: Lewis, E. V. (ed), Vol. I –III, SNAME Publ., 1988.
[5] D' Arcangelo, Α.Μ., (ed), Ship Design and Construction, (αγγλ.), SΝΑΜΕ Publ., New York, 1969, Ανανεωμένη Έκδοση: Lamb, T., SNAME Publ., 2003.
[6] Dudszus, Α., Danckwardt, Ε., Schiffstechnik - Einführung and Grundbegriffe, (γερμ.), VEB Verlag Technik Berlin, 1982.
[7] Friis, A. M., Andersen, P., Jensen, J. J., Ship Design (Part I and II), Section of Maritime Engineering, Dep. οf Mechanical Engineering, Tech. Univ. of Denmark, ISBN 87-89502-56-6, 2002.
[8] GL Ed. Board, Rules and Guidelines: I – Ship Technology, Part 0 – Classification and Surveys, Part 1 – Seagoing Vessels, IACS Common Structural Rules and Complementary Rules of Germanischer Lloyd, Information on Recent IMO Legislation , Publ. Germanischer Lloyd, Hamburg, 2009 (http://gl-group.com).
[9] Henschke, W., Schiffbautechnisches Handbuch, (γερμ.), Vol. ΙΙ, VEB Verlag Technik, Berlin, 1964.
[10] Linde, Η., Entwerfen vοn Schiffen, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (γερμ.), Techn. Univ. Berlin, 1986.
[11] Papanikolaou, Α., Buoyancy and Stability - Floating and Underwater Vehicles, (αγγλ.), Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Look Lab. Rep. Νο 52, Univ. of Hawaii, 1982.

[12] Papanikolaou, A., Entwurf und Sicherheit von Ro-Ro Fähren, (γερμ.), Handbuch der Werften, Band XXVI, 2002, Design and Safety of Ro – Ro Passenger Ships (αγγλ.), Lecture Notes, Postgraduate School, ASIA LINK Programme, 2004.
[13] Papanikolaou, A., Developments and Potential of Advanced Marine Vehicles Concepts, (αγγλ.), Bulletin of the KANSAI Society of Naval Architects, No. 55, pp. 50-54, 2002.
[14] Papanikolaou, A. (ed), Risk-based Ship Design, Methods, Tools and Applications, SPRINGER Publ., Berlin-Heidelberg, 2009, ISBN 978-3-540-89042-3.
[15] Rawson, K, J., Tupper, E. C., Basic Ship Theory, Vol. I & II, Longman Scientific & Technical, 4th edition, 1994. Ελληνική Έκδοση: Παπανικολάου, Α. (Επιστ. Επιμέλεια), Βασική Θεωρία Πλοίου, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2002.
[16] Schneekluth, H., Bertram, V., Ship Design for Efficiency and Economy, Butterworth-Heinemann, 2nd edition 1998.
[17] Schneekluth, Η., Entwerfen vοn Schiffen, (γερμ.), 3.Αufl. , Koehler Verl., Herford, 1985.
[18] Strohbusch, Ε., Entwerfen vοn Schiffen Ι-IV, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, (γερμ.), Techn. Univ. Berlin, 1971.
[19] Taggart, R. (ed), Ship Design and Construction, (αγγλ.), SNAME Publ., New York, 1980.
[20] Traung, J.O., (ed), Fishing Boats of the World: 3, (αγγλ.), Fishing News Books Ltd., Surrey, 1978.
[21] Völker, Η., Entwerfen vοn Schiffen, (γερμ.), Handbuch der Werften, Vol. ΧIΙ, HANSA Verl., Hamburg, 1974.
[22] Watson, D.G.M., Gilfillan, A.W., Some Ship Design Methods, Trans. RINA, l976, pp. 279 - 324.
[23] Αντωνίου, Α., Μελέτη Πλοίου (2η έκδοση), Εκδόσεις Σελλού¬ντος, Αθήνα, 1984,
[24] Αντωνίου, Α., Πέρρας, Π., Μελέτη του Πλοίου (Ειδικά Κεφάλαια), 2η έκδ., Εκδόσεις "Φοίβος", Αθήνα, 1984.
[25] Ιωαννίδης, Ι., Ναυτικές Μηχανές (4η έκδοση), Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, Αθήνα, 2009.
[26] Καλοκαιρινός, Ε., Μαυροειδής, Θ., Ράδου, Γ., Ζαχαρίου, Ζ., Παλινδρομική ανάλυση στοιχείων μελέτης φορτηγών πλοίων, Διπλ. Εργασίες, Τμή¬μα Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κων, Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου, ΕΜΠ, 2000-2005.
[27] Καρυαμπάς Ηλίας, Μεθοδολογία Μελέτης Εμπορικών Πλοίων με Η/Υ για την Κατάρτιση Προσφοράς από Ελληνικά Ναυπηγεία, Διδ. Διατριβή, Σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κων, ΕΜΠ, 1996.
[28] Λουκάκης, Θ., Πέρρας, Π., Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου, Εκδόσεις Σελλούντος, Αθήνα, 1982.
[29] Πολίτης, Γ., Λαμπρινίδης, Γ., Η Υδροδυναμική της Πρόωσης του Πλοίου, Εκδόσεις ΑΣΤΕΡΟΣ, Αθήνα, 1993.
[30] Μπουλουγούρης, Ε., Βέλτιστη Σχεδίαση Πλοίων με Κριτήριο την Επιβιωσιμότητα κατόπιν Βλάβης με Έμφαση στα Ε/Γ-Ο/Γ και Πολεμικά Πλοία, Διδ. Διατριβή, Σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών, ΕΜΠ, 2003.
[31] Παπανικολάου, Α., Ζαραφωνίτης, Γ., Εφαρμογές Η/Υ στη Μελέτη Πλοίου, Σεμινάριο ΤΕΕ-ΣΔΝΕ, ΕΜΠ, Αθήνα, 1987/88.
[32] Παπανικολάου, Α., Μελέτη Πλοίου, Β΄ τόμος: Εγχειρίδιο Μελέτης, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, Αθήνα 1988.
[33] Παπανικολάου, Α., Αναστασόπουλος, Κ., Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι (Μεθοδολογία Προμελέτης) – Συλλογή Βοηθημάτων, 2η ανανεωμένη έκδοση, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002.
[34] Παπανικολάου, Α., Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ – Στοιχεία Αναλυτικής Σχεδίασης, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2003.
[35] Φραγκούλης, Β., Τεχνική του Πλοίου - Ναυπηγεία, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Β. Φραγκούλης, Αθήνα, 1966.

Παρατηρήσεις:
1. Η ανωτέρω βιβλιογραφία είναι η κυρίως χρησιμοποιηθείσα για την συγγραφή του παρόντος βιβλίου.
2. Ενδεικτικές πηγές με πληρέστερες αναφορές στη βιβλιογραφία Μελέτης Πλοίου είναι οι εξής: Lewis, E., V.[4], Lamp, T. [5], Παπανικολάου, Α. [12], Rawson, K, J., Tupper, E. C. [15], Schneekluth, H., Bertram, V. [16], Schneekluth, Η. [17], Taggart, R. [19].
3. Χρήσιμα ναυπηγικά περιοδικά, σειρές βιβλίων-επετηρίδες, πρακτικά συνεδρίων και βάσεις δεδομένων:

I) Ναυπηγικά Περιοδικά:
(1) Schiff und Hafen (Schiffahrtsverlag-Verlag HANSA, Hamburg)
(2) HANSA (Schiffahrtsverlag-Verlag HANSA, Hamburg)
(3) Ship & Werf (Netherlands)
(4) Marine Technology (SNAME Publ. New York)
(5) The Naval Architect (RINA Publ., London)
(6) Ship & Boat International (RINA Publ., London)
(7) Bulletin of the KANSAI Society of Naval Architects (Osaka)

II) Σειρές Βιβλίων & Επετηρίδες-Πρακτικά Συνεδρίων:
(1) Handbuch der Werften (Schiffahrtsverlag-Verlag HANSA, Hamburg)
(2) JANE’s Catalogues (Jane’s Information Group Ltd, Surrey)
(a) High-Speed Marine Craft
(b) Merchant Ships
(c) Fighting Ships
(3) Proceedings of the International Marine Design Conference (IMDC, http://www.imdc.cc)
(a) State of the Art Report on Design Methodology by Andrews, D (ed.), IMDC09, Trondheim
(b) State of the Art Report on Design for X by Papanikolaou, A., IMDC09, Trondheim.
(4) Transactions of the Society of Naval Architects & Marine Engineers (SNAME, New York)
(5) Transactions of the Royal Institution of Naval Architects (RINA, London)
(6) Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG, Hamburg)

III) Βάσεις Τεχνικών Δεδομένων Πλοίων:
(1) Lloyd’s Register – Fairplay (all types of ships)
(2) NTUA-SDL Ro-Ro and Passenger Ferry Database
(3) NTUA-SDL Fast Marine Vehicles Database

IV) Χρήσιμες Ιστοσελίδες
(1) www.naval.ntua.gr
(2) www.naval.ntua.gr/sdl
(3) www.mek.dtu.dk
(4) www.imo.org
(5) www.man.com
(6) www.sname.org
(7) www.navalengineers.org
(8) www.iacs.org.uk
[9] www.gl-group.org
[10] www.eagle.org
[11] www.dnv.com
[12] www.lr.org
[13] www.imdc.ccΕκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό - Βιβλιογραφία  (υποσελίδες)

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Χρήσιμα Διαγράμματα Τεχνικών Στοιχείων Εμπορικών Πλοίων http://www.naval.ntua.gr/sdl >>>>Courses>>>Ship Design and Outfitting I (Prelimninary Design)>>>Regression Analysis of Main Characteristics of Cargo Ships