Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου
7/17/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος  (υποσελίδες)

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή. Βασική Βιβλιογραφία. Προμελέτη Πλοίου. Γενικά περί Μελέτης Πλοίου: στόχοι προμελέτης πλοίου, απαιτήσεις πλοιοκτήτη - προδιαγραφές σχεδίασης, μέθοδοι προμελέτης πλοίου, φάσεις μελέτης πλοίου. Μεθοδολογίες προκαταρκτικής επιλογής κυρίων διαστάσεων και λοιπών στοιχείων: προεκτίμηση εκτοπίσματος, προκαταρκτική επιλογή κυρίων διαστάσεων και συντελεστών μορφής, προεκτίμηση ισχύος πρόωσης, προϋπολογισμοί ομάδων βαρών πλοίου, βελτιωμένες μέθοδοι υπολογισμού εκτοπίσματος και ομάδων βαρών (μέθοδος συσχετισμού ομοίων πλοίων - μέθοδος Normand - εξίσωση εκτοπίσματος). Έλεγχος εκτοπίσματος. Έλεγχος χωρητικότητας κυτών - κανονισμοί καταμέτρησης πλοίων. Έλεγχος κανονισμών Γραμμής Φόρτωσης - Ύψος Εξάλων. Έλεγχος ευστάθειας και διαγωγής: βασικοί κανόνες, κανονισμοί ασφαλείας SOLAS, κανονισμοί μεταφοράς σιτηρών. Κινητήριος εγκατάσταση και προωστήρια μέσα. Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους κατασκευής. Ασκήσεις - Υποδείγματα 1. Εφαρμογή Κανονισμού Γραμμής Φόρτωσης 2. Εφαρμογή Κανονισμών Ευστάθειας SOLAS 3. Εφαρμογή Κανονισμών Καταμέτρησης 4. Παραδείγματα Μεθοδολογίας Προμελέτης Πλοίου