Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου
6/23/2018
Skip Navigation Links : Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου : Περιεχόμενο Μαθήματος : Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή. Βασική Βιβλιογραφία.
Προμελέτη Πλοίου. Γενικά περί Μελέτης Πλοίου: στόχοι προμελέτης πλοίου, απαιτήσεις πλοιοκτήτη - προδιαγραφές σχεδίασης, μέθοδοι προμελέτης πλοίου, φάσεις μελέτης πλοίου. Μεθοδολογίες προκαταρκτικής επιλογής κυρίων διαστάσεων και λοιπών στοιχείων: προεκτίμηση εκτοπίσματος, προκαταρκτική επιλογή κυρίων διαστάσεων και συντελεστών μορφής, προεκτίμηση ισχύος πρόωσης, προϋπολογισμοί ομάδων βαρών πλοίου, βελτιωμένες μέθοδοι υπολογισμού εκτοπίσματος και ομάδων βαρών (μέθοδος συσχετισμού ομοίων πλοίων - μέθοδος Normand - εξίσωση εκτοπίσματος).
Έλεγχος εκτοπίσματος. Έλεγχος χωρητικότητας κυτών - κανονισμοί καταμέτρησης πλοίων. Έλεγχος κανονισμών Γραμμής Φόρτωσης - Ύψος Εξάλων. Έλεγχος ευστάθειας και διαγωγής: βασικοί κανόνες, κανονισμοί ασφαλείας SOLAS, κανονισμοί μεταφοράς σιτηρών. Κινητήριος εγκατάσταση και προωστήρια μέσα. Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους κατασκευής.
Ασκήσεις - Υποδείγματα
1. Εφαρμογή Κανονισμού Γραμμής Φόρτωσης
2. Εφαρμογή Κανονισμών Ευστάθειας SOLAS
3. Εφαρμογή Κανονισμών Καταμέτρησης
4. Παραδείγματα Μεθοδολογίας Προμελέτης Πλοίου

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου