Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι - Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου
12/16/2017

Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών

1. Εφαρμογή Κανονισμού Γραμμής Φόρτωσης
2. Εφαρμογή Κανονισμών Ευστάθειας SOLAS
3. Εφαρμογή Κανονισμών Καταμέτρησης
4. Παραδείγματα Μεθοδολογίας Προμελέτης Πλοίου

Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών