Στοχαστικός Έλεγχος και Προχωρημένο Εργαστήριο ΣΑΕ
12/17/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανασκόπηση θεωρίας βέλτιστου ελέγχου. Εισαγωγή στο στοχαστικό έλεγχο διακριτού χρόνου με πλήρεις η στοχαστικές μετρήσεις. Δυναμικός Προγραμματισμός. LQG πρόβλημα. Μελέτη του προβλήματος της εκτίμησης του διανύσματος κατάστασης σε στοχαστικό περιβάλλον. Φίλτρο Kalman. Separation, Certainty Equivalence. Προβλήματα άπειρου χρόνου. Optimal Stopping. Self tuning and Suboptimal Control. Βέλτιστος στοχαστικός έλεγχος συνεχών συστημάτων. Πρακτικές εφαρμογές. Εργαστηριακές ασκήσεις.


Review of Deterministic Optimal Control. Stochastic Optimal Control for Discrete Time Systems with Full and Partial State Measurements. Dynamic Programming. LQG Problem. State Estimation. Kalman Filter. Separation, Certainty Equivalence. Infinite Time Problems. Optimal Stopping. Self Tuning and Suboptimal Control. Optimal Stochastic Control of Continuous Time Systems. Applications. Laboratory.

Περιεχόμενο Μαθήματος