Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου
12/17/2018
Skip Navigation Links : Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανασκόπηση γραμμικών συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Προδιαγραφές συμπεριφοράς ΣΑΕ συνεχούς και διακριτού χρόνου. Κλασικές τεχνικές σχεδίασης ελεγκτών ΣΑΕ (γεωμετρικός τόπος ριζών, Nyquist, Bode, Nichols). Σχεδίαση βιομηχανικών ελεγκτών δύο και τριών όρων (PI, PID). Ελεγκτές Προήγησης και Καθυστέρησης Φάσης. Σχεδίαση ΣΑΕ διακριτού χρόνου. Ανασκόπηση του μοντέλου κατάστασης. Σχεδίαση ΣΑΕ στο χώρο κατάστασης (έλεγχος ιδιοτιμών, αποσύζευξη εισόδων – εξόδων, παρατηρητές). Σχεδίαση ελεγκτών σταθεροποίησης κατά Lyapunov. Υλοποίηση αντισταθμιστών με υπολογιστές και επεξεργαστές σήματος. Ο ρόλος του ρυθμού δειγματοληψίας και του μήκους λέξης υπολογιστή και μετατροπέων AD / DA στις επιδόσεις των ελεγκτών. Εφαρμογές στα ηλεκτρομηχανικά συστήματα και τις βιομηχανικές διεργασίες. Εργαστηριακές ασκήσεις. Χρήση Matlab.


Review of Linear Discrete and Continuous time systems. Specifications. Classical Design (Nyquist, Root Locus, Bode, Nichols). PI, PID controllers. Phase Lead and Phase Lag controllers. Design in State Space: Pole Placement, Decoupling, Observers. Lyapunov design. Computer control, sampling, word length, AD/DA converters. Applications. Matlab use. Laboratory.